Previous slide
Next slide
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem został powołany w 1991 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wysokiem Mazowieckiem (Nr 75/X z dnia 25 sierpnia 1991 roku). Był jednostką sektora publicznego i działał przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz na podstawie statutu. Od dnia 21 grudnia 2010 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.
Akt założycielski spółki został zawarty dnia 16.12.2010 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2010 Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000373827. Niezmiennie od ponad 27 lat ZWKiEC Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 6 oraz posiada bazę magazynową przy ul. Białostockiej 26 i dwie kotłownie zlokalizowane przy ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem. Spółka działa głównie na terenie Miasta i Gminy Wysokie Mazowieckie oraz obsługuje teren sąsiednich gmin.
Głównym przedmiotem działalności wysokomazowieckich wodociągów jest pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody oraz usługi w zakresie odprowadzania ścieków.
Obecnie Spółka zaopatruje w wodę około 6400 odbiorców. Są to mieszkańcy zarówno Miasta jak i Gminy Wysokie Mazowieckie, a także Gminy Zambrów i Klukowo. Wodociągi eksploatują m.in. 4 ujęcia wody w mieście i obsługują 8 gminnych stacji uzdatniania wody.
Oprócz działalności wodno – kanalizacyjnej ZWKiEC Sp. z o. o. zajmuje się także produkcją i dostarczaniem energii cieplnej odbiorcom indywidualnym i zbiorowym. Ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody z dwóch nowoczesnych kotłowni opalanych gazem ziemnym. Rocznie Zakład sprzedaje średnio 50.000 GJ energii cieplnej. Koszty gazu i energii elektrycznej, czyli koszty od Spółki niezależne, na które nie ma ona żadnego wpływu stanowią aż 76% ogółu kosztów w działalności ciepłowniczej i są głównym czynnikiem wpływającym na poziom cen ciepła zawartych w taryfach cieplnych zatwierdzanych każdorazowo przez Lubelski Oddział Urzędu Regulacji Energetyki.
Spółka od roku 2015 jest również operatorem Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, którą dzierżawi od Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.
Wachlarz usług jakie świadczy Zakład jest bardzo szeroki. Oprócz produkcji, sprzedaży wody i ciepła, wykonawstwa, remontów i modernizacji sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, a także doradztwa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ciepłowniczej wykonuje różnorodne usługi komunalne. Największe doświadczenie posiada w budowie ulic i chodników z prefabrykatów betonowych, letnim i zimowym utrzymaniu ulic i chodników oraz kompleksowej pielęgnacji zieleni miejskiej.
Dzięki rozbudowanej bazie transportowej Zakład jest w stanie świadczyć usługi wynajmu koparek, koparko-ładowarek, samochodów ciężarowych, rębaka do drzewa, samochodu do wywozu nieczystości płynnych i samochodu do czyszczenia kanalizacji.
ZWKiEC Sp. z o. o. administruje również miejskie wysypisko śmieci oraz świadczy usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych. Odbywa się on nie tylko na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie ale też na terenie okolicznych gmin. W trosce o środowisko naturalne powstała również sortownia śmieci, gdzie odpady są segregowane i ponownie wykorzystywane.
Duże doświadczenie oraz pełna kompleksowość stawiają Spółkę w czołówce firm z okolic Wysokiego Mazowieckiego. Jakość usług wykonywanych od lat przez ZWKiEC powoduje, że firma skutecznie konkuruje z innymi firmami branży wodno-kanalizacyjnej. Jest to wynikiem wieloletniego doświadczenia, połączonego z innowacyjnością i rozwojem. Satysfakcja mieszkańców to najważniejszy cel działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Dzięki nowoczesnym standardom, wzorowemu zarządzaniu oraz wysokiemu poziomowi kompetencji i odpowiedzialnej pracy całej załogi firma postrzegana jest jako solidna, godna zaufania, ściśle związana z życiem społeczności lokalnej.
Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, która posiada 100% udziałów.
Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, jako organ wykonawczy Miasta, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Funkcje kontrolne w Spółce ZWKiEC sprawuje czteroosobowa Rada Nadzorcza. W skład jej wchodzą:
1. Bogdan Zieliński – przewodniczący
2. Bohdan Józef Paszkowski – członek
3. Grzegorz Żochowski – członek
4. Stanisław Józef Stolla – członek(przedstawiciel załogi).

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest mgr inż. Andrzej Michalski.