Previous slide
Next slide

Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dokładać starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane na stronie bariery. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zwkiec.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości;
– Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie https://www.onlineocr.net/pl/.
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zwkiec.pl spełnia wymagania w 99.7%
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Sienicka, adres poczty elektronicznej: asienicka@zwkiec.pl, numer telefonu: 862750888.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 6 w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi 1 wejście główne. Dojście jest utwardzone i prowadzi bezpośrednio z chodnika. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kasa oraz stanowiska ds. rozliczeń wody, zawierania umów oraz wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci znajdują się na parterze. Wejście oraz korytarze budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie. W budynku nie ma zamontowanej windy umożliwiającej dostanie się na piętro. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach mogą zostać obsłużone przez pracowników Zakładu na parterze, po uprzednim wezwaniu przez innego pracownika. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma też pętli indukcyjnych. Budynek posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Białostockiej 26 w Wysokiem Mazowieckiem nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe. W chwili obecnej brakuje podjazdu do wejścia, w budynku nie ma windy, a zastosowane technologie, a zwłaszcza wymiary klatek schodowych uniemożliwiają zainstalowanie urządzeń, które w pełni dostosowałyby nieruchomość do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma też pętli indukcyjnych. Budynek posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Raport o stanie zapewnienia dostępności (link)