Menu Zamknij

Aktualności
INFORMACJE

Informacja Prezesa URE Informacja Prezesa URE
Nagłówek

Wysokie Mazowieckie 01.03.2023


L.dz. 372/2023

INFORMACJA

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem przedstawia informację o rodzajach oraz wysokości cen i stawek opłat w związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295). Ceny za energię cieplną stosowane będą dla uprawnionych grup odbiorców ujętych w ww. ustawie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Ciepłownia Miejska ul. Długa 53


Lp.
Rodzaje cen i stawek
opłat
Jednostka
Wysokość cen i stawek opłat dla grup
odbiorców
B1 B2
1. Cena za zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok 77 485,24 77 485,24
zł/MW/m-c 6 457,10 6 457,10
2 Cena ciepła zł/GJ 139,76 139,76
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 40,26 40,26
4 Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 74 072,08 54 059,74
zł/MW/m-c 6 172,67 4 504,97
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 24,17 19,65


Kotłownia osiedlowa „Pułaskiego” ul. Długa 15


Lp. Rodzaj stawek opłat Jednostka Wysokość stawek opłat
A
1. Stawka opłaty miesięczniej
za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 102 645,98
zł/MW/m-c 8 553,83
2 Stawka opłaty za ciepło zł/GJ/m-c 128,37

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.Dla odbiorców nie objętych ww. Ustawą stosowane będą ceny i stawki opłat zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła nr. OLB.4210.4.2023.EBo z dnia 3 lutego 2023 r. opublikowaną na stronie Urzędu Regulacji Energetyki – Biuletyn Branżowy Urząd Regulacji Energetyki – Ciepło nr. 59 (2247) 03.02.2023r.-wprowadzona do stosowania z ODBIORCAMI CIEPŁA dnia 1 marca 2023r.
Podpis

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA Z SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO


Informacja dla odbiorców ciepła w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 poz. 1967) zgodnie z art. 8 ww. ustawy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedawca ciepła dokonuje rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust.1.

Link do oświadczeń:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf

Ogłoszenia

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że od dnia 06 lipca 2020r. kasa będzie czynna w godzinach od 7:00 do 11:00
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że od dnia 16 marca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Białostockiej 26 jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00 – 17:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 277-20-45