INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem został powołany w 1991 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Wysokie Mazowieckie Nr 75/X z dnia 25 sierpnia 1991 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej. Ponieważ był jednostką sektora publicznego działał przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz na podstawie statutu, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXXVI/139/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 października 2005r w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Od dnia 21 grudnia 2010 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Wysokie Mazowieckie powstałą w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Akt założycielski spółki zawarty został w formie aktu notarialnego z dnia 16.12.2010 r.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2010 r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000373827.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi: 13.999.500,00 zł 
Spółka ma swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 6 oraz posiada bazę magazynową przy ul. Białostockiej 28 w Wysokiem Mazowieckiem.
Spółka działa głównie na terenie miasta i gminy Wysokie Mazowieckie, jednak ma również prawo wykonywać usługi poza swoim terenem działania na zlecenie zamawiającego.

W myśl § 12 Aktu Założycielskiego Spółki Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest mgr inż. Andrzej Michalski.

Funkcje kontrolne w Spółce ZWKiEC sprawuje trzyosobowa Rada Nadzorcza powołana 16.12.2010 r. aktem założycielskim Spółki. W okresie od dnia 21.12.2010 r. do dnia 20.01.2012 r. w jej skład wchodziły następujące osoby:
1) Stanisław Walerian Bielski – Przewodniczący Rady,
2) Marek Kaczyński – Członek,
3) Stanisław Józef Stolla – Członek (przedstawiciel załogi).

20.01.2012 r. Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 1/2012 odwołało z funkcji Przewodniczącego Rady Stanisława Waleriana Bielskiego. Dnia 02.03.2012 r. Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 2/2012 powołało na członka Rady Nadzorczej Dariusza Lasockiego oraz Uchwałą Nr 3/2012 z 02.03.2012 r. powołało na przewodniczącego Rady Marka Kaczyńskiego. Skład Rady Nadzorczej od 02.03.2012 jest następujący:
1) Marek Kaczyński – Przewodniczący Rady,
2) Dariusz Lasocki – Członek,
3) Stanisław Józef Stolla – Członek (przedstawiciel załogi).

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZWKiEC

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Michalski

86 275 08 88 wew. 22

Sekretariat

Halina Obrębska

86 275 08 88 wew. 22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Główny Księgowy

mgr Grażyna Szepietowska

86 275 08 88 wew. 23

Księgowość

...

86 275 08 88 wew. 25

Zamówienia publiczne

...

86 275 08 88 wew. 27
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KASA

Janina Duchnowska

86 275 08 88 wew. 30

Dział Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Zbigniew Karwowski

86 275 08 88 wew. 29

Zgłaszanie awarii
Stany wodomierzy

Ewa Kowalczyk

86 275 08 88 wew. 30

Dział Ciepłownictwa

Jerzy Kołakowski

86 275 08 88 wew. 28

Ciepłownia

...

 

Dział Oczyszczania, Drogowy

Krzysztof Kochaniec

86 275 20 45

Dział Transportu, odśnieżanie

Krzysztof Mojkowski

86 275 20 45


PODSTAWOWE ZADANIA

Podstawowym celem Zakładu jest bieżąca obsługa Miasta Wysokie Mazowieckie oraz stałe zaspokajanie podstawowych potrzeb komunalnych społeczeństwa i zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do głównych zadań Zakładu należy:

 • pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej;
 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody;
 • budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
 • odprowadzanie ścieków;
 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła;
 • eksploatacja, w tym obsługa i konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych będących we władaniu zakładu;
 • modernizacja, remonty i rozbudowa sieci cieplnej będącej we władaniu zakładu;
 • odpłatna eksploatacja urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność osób trzecich;
 • dysponowanie i przydzielanie ciepła pobieranego z systemu ciepłowniczego będącego we władaniu zakładu;
 • budowa, modernizacja i remonty sieci ciepłowniczych zlecona przez zamawiającego;
 • prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych;
 • administrowania miejskim wysypiskiem nieczystości stałych;
 • konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych;
 • roboty ogólnobudowlane i drogowe;
 • wykonywanie usług na rzecz innych jednostek miejskich.


Uzupełniającym zadaniem jest produkcja materiałów budowlanych. Dodatkowo Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji innych zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością Zakładu.